Home

De stichting “de Krobbe d’r Út” is een beheerstichting die de gebouwen van de voormalige Hervormde Gemeente Marsum beheert en behoudt voor de toekomst. De stichting heeft de status van   “ANBI” : Algemeen Nut Beogende Instelling.

Doordat de kerkelijke gemeenten Bitgum, Ingelum, Bitgumermole en Marsum fuseerden tot de gemeente Bitgum e.o. kwam het onderhoud van 4 monumentale kerken ten laste van deze gemeente. Bij een steeds kleiner wordende kerkelijke gemeenschap zou dit in de toekomst een onmogelijke opgave worden.
De oplossing die gevonden werd is dat de gebouwen van Bitgum, Ingelum en Marsum losgemaakt werden van de kerkelijke gemeente en ondergebracht in aparte stichtingen.

De stichting “De krobbe d’r Út” werd al in 1999 opgericht om het geld bij elkaar te halen voor het 10-jarig onderhoudsplan. Dit plan was hoofdzakelijk opgezet voor het bestrijden van de bonte knaagkever (“krobbe”) die de houtconstructies van de kerk behoorlijk had aangetast. De stichting heeft al het benodigde geld kunnen vergaren en zo de Hervormde gemeente een grote financiele bijdrage geleverd.

De kerkelijke gemeente heeft vanaf 10 februari 2013 het gehele beheer van de kerkelijke gebouwen en overige bezittingen aan de stichting “de krobbe d’r ut” overgedragen.

Zij willen tot in lengte van dagen de gebouwen van de voorheen Hervormde Gemeente te Marsum, de Pontianuskerk, de pastorie en de consistorie behouden voor het dorp en het nageslacht. De bestuursleden doen dit allen vrijwillig zonder hiervoor een vergoeding te krijgen. Daarnaast beheren zij ook het kerkhof van Marsum. Lees verder……

Verantwoording.

De stichting heeft wat vermogen en landerijen meegekregen van de PKN en moet van de opbrengsten hiervan de onkosten betalen. Het basisbedrag zal niet worden aangesproken om tot in lengte van dagen de opbrengsten te kunnen gebruiken voor het onderhoud.
Het heeft dus niets met oppotten te maken maar met een gezonde basis van waaruit te opereren.
De huidige situatie is zo dat de kosten niet geheel gedragen kunnen worden; er is geld voor hoognodig onderhoud maar voor grotere zaken is nog geen geld.

Voor een Jaarverslag 2022 en begroting 2023 click hier.

Voor RSIN gegevens (bestuurssamenstelling, werving financiën, aktiviteiten e.d.) click hier.

Volgens de meerjaren begroting blijkt dat als er jaarlijks € 2,000.- aan giften binnen komt er geen negatieve exploitatie is en het basisvermogen niet hoeft te worden aangetast.

Het zou mooi zijn als de financiele situatie er iets rooskleuriger voor kwam te staan.
U kunt hieraan bijdragen door een gift te storten:

Rekeningnummer:  NL50 RABO 03132.00.777
ten name van:    Stichting de Krobbe der út. Marsum.