Categoriearchief: Actueel

Paus Pontianus

Pontianus (gestorven Sardinië, 29 sept. 235) was de achttiende paus van de Rooms Katholieke Kerk. Hij was paus van 230 tot aan zijn dood in 235. Tijdens zijn pontificaat eindigde het schisma van Hippolytus. Ook stelde hij het eerste gezangenboek met psalmen samen. Samen met andere kerkleiders, onder wie Hippolytus, werd hij door de Romeinse keizer Maximinus Thrax naar Sardinië verbannen. Als gevolg hiervan trad Pontianus in 235 af. Het is niet bekend hoe lang hij in zijn verbanningsoord doorbracht, maar volgens het Liber Pontificalis stierf hij door de onmenselijke omstandigheden in de Sardijnse mijnen.Zijn stoffelijk overschot werd door paus Fabianus naar Rome overgebracht en begraven in de Catacomben van Sint-Callixtus. Pontianus is vanwege zijn wrede dood heilig verklaard en wordt als martelaar vereerd. Zijn feestdag wordt nu samen met die van tegenpaus Hippolytus op 13 augustus gevierd. (Bron Wikipedia).
Pontian.jpg

Pontianus, Paus of martelaar?

Pontianus van Spoleto

De heilige Pontianus van Spoleto (vermoord Spoleto, 169) was een jongeman uit Spoleto die als martelaar voor het christelijk geloof stierf tijdens het bewind van Marcus Aurelius. Hij is de schutspatroon van de Italiaanse stad Spoleto en wordt tevens vereerd als beschermheilige tegen aardbevingen. Pontianus is ook de patroonheilige van het Friese dorp Marssum. Zijn feestdag is 14 januari (in sommige streken 19 januari).

Pontianus werd even buiten de muren van Spoleto begraven. Op zijn graf verrees later een kerk, de San Ponziano, en een klooster. In 966 keerde keizer Otto de Grote († 973) als overwinnaar naar Germanië terug van een veldtocht in Italië; hij had de relieken van Pontianus (een deel van een arm) bij zich. Het was bisschop Baldrik van Utrecht († 975; feest 27 december) die ze voor zijn kathedrale kerk wist te verwerven, tegelijk met relieken van Sint Agnes († ca 303; feest 21 januari).

Zijn feestdag werd in het middeleeuwse Utrecht uitbundig gevierd. Na de Reformatie kwamen de Utrechtse relieken via omzwervingen grotendeels in handen van de Oudkatholieke Kerk.

In 1994 schonk de oudkatholieke aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker een deel van de relieken terug aan het aartsbisdom Spoleto-Norcia. De translatie in Spoleto ging gepaard met grote feestelijkheden: Pontianus was ‘na duizend jaar ballingschap’ weer thuisgekomen. Overigens is een deel van de relieken in het bezit van de oudkatholieke Sint-Gertrudiskathedraal in Utrecht gebleven voor eigen devotioneel gebruik.

Verantwoording 2014

Naam, RSIN, contactgegevens
Stichting ‘De Krobbe der út’
RSIN: 813825556
Secretariaat: J. Hogenhuis, Buorren 57, 9034 HJ MARSUM

Doelstelling

De stichting “de Krobbe d’r Út” is een beheerstichting die de gebouwen van de voormalige Hervormde Gemeente Marsum beheert en behoudt voor de toekomst. De stichting heeft de status van   “ANBI” : Algemeen Nut Beogende Instelling.

De Stichting dient het algemeen belang.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: G.Sybesma-Travaille
Secretaris: J. Hogenhuis
Penningmeester: J. Kuppens
Leden: H. Bouma, J. Posseth en I. Hogenhuis-Ramaker

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen worden vergoed, mits niet bovenmatig. De Stichting heef geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag 2014:
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd welke tot baten voor de Stichting hebben geleid:

-Wervingsactie. Verspreiding van flyers en huisbezoeken, verzoek om periodieke giften.
-Rondleidingen, vrijwillige bijdragen.
-Verhuur panden.
-Pacht landerijen.

Verkorte staat van baten en lasten over 2014:

 

2014

 

EUR

EUR

Baten
Ontvangen giften

2.992

Opbrengsten uit panden en landerijen

18.276

Exploitatie begraafplaats

374

Overige baten

-580

Rentebaten

3.174

24.236

Lasten  
Kosten m.b.t. panden en landerijen

6.585

 

Algemene kosten

3665

 

Dotaties aan voorzieningen

12.131

 

22.381

————

Resultaat

1855

 

Balans per 31 december 2014:

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

EUR

EUR

 Overlopend                 689                     0
Vaste activa

5

5

Eigen vermogen

107.965

106.110

 
Effecten

78.761

82.807

Voorzieningen

90.029

78.243

 
Liquide middelen

120.641

101.541

Kortlopende schulden

0

0

   
Totaal activa

200.096

184.353

Totaal passiva

200.096

184.353

 

Doeluitgaven 2015:

Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2015 circa € 25.000 zijn.

Verkort beleidsplan:

Het beleidsplan van Stichting is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, vooral door het doen van activiteiten/acties om goede doelen te ondersteunen.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.

Voor het beloningsbeleid van de Stichting, zie hiervoor.

De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester van de Stichting en de inkomsten en het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester van de Stichting.

 

 

Oranjefonds

Kortgeleden werden Marsumers opgeroepen hun stem uit te brengen op kroonappels. Het bleek dat van de inwoners van Menameradiel de meeste stemmen werden uitgebracht op het project van Stichting “De Krobbe der út”. Er was dus kans om de prijs van €50.000,00 te winnen. Dat zou een prachtige kans kunnen zijn om ons vermogen aan te vullen en om onze begroting dicht te krijgen.

Lees verder