Kerk Marsum overgedragen aan “de Krobbe der út”

Met een bijzondere eredienst is zondagmiddag 10 februari de kerk van Marsum overgedragen door de Hervormde Gemeente aan de stichting “de Krobbe der út”, officieel de “Stichting tot behoud van de Pontianuskerk te Marsum”.

De bijeenkomst werd geopend door Hans Nauta, die namens “de Krobbe der út” de aanwezigen verwelkomde. In de kerkdienst werd door dominee Jan Kroon stilgestaan bij de betekenis van de kerk als huis van God, en als plek waar ieder een tweede thuis kan vinden. De muzikale bijdrage kwam van organist Gerard Mollema, met begeleiding van drie trompettisten van muziekkorps Ons Genoegen. Jan Kuppens vertelde als voorzitter van het college van Kerkrentmeesters over de totstandkoming van de nieuwe Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum, en over de plannen om drie van de vier kerkgebouwen over te dragen aan dorpsstichtingen. Daarna volgde de overdracht van de kerk, de pastorie, het kerkhof en de consistorie aan de stichting. Notaris Koelmans las de akte voor die werd ondertekend door Jan Kuppens als Kerkrentmeester, Rixt van der Weide als secretaris van het college van Kerkrentmeesters en Grietje Sijbesma als voorzitter van de stichting “De Krobbe der út”. Grietje Sijbesma vertelde daarna in een korte toespraak dat de dorpsstichting in de toekomst nog wel eens een beroep op het dorp zal moeten doen om de begroting sluitend te krijgen. Maar tegelijk sprak ze uit daar het het volste vertrouwen in te hebben. De stichting zal er zorg voor dragen dat de kerk, als hart van ons dorp, tot in lengte van dagen in goede staat blijft.