Verantwoording 2014

Naam, RSIN, contactgegevens
Stichting ‘De Krobbe der út’
RSIN: 813825556
Secretariaat: J. Hogenhuis, Buorren 57, 9034 HJ MARSUM

Doelstelling

De stichting “de Krobbe d’r Út” is een beheerstichting die de gebouwen van de voormalige Hervormde Gemeente Marsum beheert en behoudt voor de toekomst. De stichting heeft de status van   “ANBI” : Algemeen Nut Beogende Instelling.

De Stichting dient het algemeen belang.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: G.Sybesma-Travaille
Secretaris: J. Hogenhuis
Penningmeester: J. Kuppens
Leden: H. Bouma, J. Posseth en I. Hogenhuis-Ramaker

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen worden vergoed, mits niet bovenmatig. De Stichting heef geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag 2014:
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd welke tot baten voor de Stichting hebben geleid:

-Wervingsactie. Verspreiding van flyers en huisbezoeken, verzoek om periodieke giften.
-Rondleidingen, vrijwillige bijdragen.
-Verhuur panden.
-Pacht landerijen.

Verkorte staat van baten en lasten over 2014:

 

2014

 

EUR

EUR

Baten
Ontvangen giften

2.992

Opbrengsten uit panden en landerijen

18.276

Exploitatie begraafplaats

374

Overige baten

-580

Rentebaten

3.174

24.236

Lasten  
Kosten m.b.t. panden en landerijen

6.585

 

Algemene kosten

3665

 

Dotaties aan voorzieningen

12.131

 

22.381

————

Resultaat

1855

 

Balans per 31 december 2014:

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2013

31-12-2012

EUR

EUR

EUR

EUR

 Overlopend                 689                     0
Vaste activa

5

5

Eigen vermogen

107.965

106.110

 
Effecten

78.761

82.807

Voorzieningen

90.029

78.243

 
Liquide middelen

120.641

101.541

Kortlopende schulden

0

0

   
Totaal activa

200.096

184.353

Totaal passiva

200.096

184.353

 

Doeluitgaven 2015:

Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2015 circa € 25.000 zijn.

Verkort beleidsplan:

Het beleidsplan van Stichting is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, vooral door het doen van activiteiten/acties om goede doelen te ondersteunen.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.

Voor het beloningsbeleid van de Stichting, zie hiervoor.

De administratie van de Stichting wordt gevoerd door de penningmeester van de Stichting en de inkomsten en het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester van de Stichting.